LG elevator co,.ltd

Elevator & Service


LG elevator co,.ltd

Elevator & Service

เมนู

งานบริการซ่อมลิฟท์ด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

23 Sep 2015

เรามีทีมงานที่พร้อมบริการท่าน ตลอด 24 ชม.
ไม่ว่าจะซื้อลิฟต์จากที่ใด หากเกิดปัญหา มีเหตุขัดข้อง 

 Hotline Service : 088-970-6741 , 02-005-9757

   Emergency Repair 

มีหน้าที่ในการเข้าซ่อมลิฟต์ มีการจัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อแก้ไขฉุกเฉินกรณีลิฟต์เสีย โดยช่างเทคนิคทุกคน บริษัทได้เน้นด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบสูง ได้ผ่านการฝึกอบรมการซ่อมลิฟต์ตามหลักสูตรและตามคู่มือลิฟต์แต่ละยี่ห้อ การฝึกอบรมนั้นบริษัทมีขั้นตอนดังนี้

  • ฝึกอบรมให้มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อม โดยเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างลิฟต์และการทำงานของลิฟต์
  • ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับวงจรการทำงานของลิฟต์ โดยให้มีการฝึกอ่านแบบวงจรจาก Manual หรือแบบการซ่อมลิฟต์แต่ละรุ่น ศึกษาว่าระบบ Safetyของลิฟต์แต่ละรุ่นเป็นอย่างไร และมีการทำงานอย่างไร รวมถึงระบบต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กันในระบบ Control การสั่งงานที่สัมพันธ์กันในโครงสร้างของระบบลิฟต์อย่างไรบ้าง
  • ฝึกทักษะทั่วไป โดยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ และให้ช่างได้ฝึกแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
  • ฝึกจากการทำงานจริง โดยในขั้นแรกบริษัทจะให้ติดตามไปกับ ช่างที่มีประสบการณ์
  • เพื่อศึกษางานทดลองซ่อมจนกว่าจะเกิดความชำนาญ และความปลอดภัยต่อตนเองรวมถึงผู้ใช้งาน  เมื่อมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้วจึงจะให้เริ่มปฏิบัติงานจริงในตำแหน่ง Junior Technician และมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อปรับตำแหน่งความสามารถต่อไป โดยขั้นตอนต่างๆ จะมี Supervisor Technician เป็นผู้ควบคุมดูแล

มาตรฐานการของแผนก Emergency Repair

  1. จัดช่างซ่อมไว้มาตรฐาน 1 คน ต่อลิฟต์ 10 เครื่อง
  2. อุปกรณ์และเครื่องมือพร้อม สามารถแก้ไขงานได้ทันที
  3. ช่างจะเข้าถึงสถานที่ภายใน 1-5 ชั่วโมง นับตั้งแต่การรับแจ้งซ่อม
  4. ได้มีการจัดเขตการรับผิดชอบของช่างเพื่อให้การทำงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยจะให้ช่างที่รับผิดชอบประจำไซด์งานเข้าติดตามงานให้เป็นประจำโดยจะพยายามไม่เปลี่ยนช่าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แบบฟอร์มรายงานการซ่อมลิฟต์ Repair Sheet 

  • แบบฟอร์มรายงานการซ่อมลิฟต์ ช่างซ่อมจะเขียนรายละเอียดการถึงปัญหาลิฟต์เสีย และการแก้ไข พร้อมลงชื่อและเวลาเข้าซ่อม เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่อาคารผู้ดูแลเป็นผู้เซ็นตรวจรับงาน และจะมีสำเนาไว้ที่ท่าน 1 ใบ เพื่อเก็บเป็นประวัติการซ่อม

บริการติดตั้ง - ลิฟท์โดยสาร-ลิฟท์เตียงพยาบาล-ลิฟท์บ้าน-ลิฟท์รถยนต์-ลิฟท์บรรทุก-ลิฟท์โรงงาน-ลิฟท์ส่งเอกสาร-ส่งอาหาร